Algemene voorwaarden

ALGEMEEN

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding en overeenkomst tussen de kleine jungle hierna te noemen: “de Ondernemer”, en een Wederpartij, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Door het plaatsen van een bestelling gaat de wederpartij akkoord met de algemene voorwaarden.
2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Ondernemer, indien voor de uitvoering derden worden betrokken.
3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop­ of andere voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
4. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Ondernemer en de Wederpartij zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
5. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
6. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

ARTIKEL 3 LEVERING(STERMIJN) EN UITVOERING OVEREENKOMST

1. Levering vindt alleen plaats zolang de voorraad strekt.
2. We streven er naar een bestelling binnen een werkdag verzonden te hebben. Voor meubels en artikelen op bestelling gemaakt geldt in het algemeen een langere levertijd, afhankelijk van de fabrikant. Mocht een artikel niet op voorraad zijn dan nemen wij contact met de klant. Alle genoemde termijnen blijven echter indicatief.
3. Aan de leveringsplicht van Ondernemer is voldaan indien product een keer is aangeboden. Bij weigering acceptatie tijdens bezorging is het rapport van de vervoerder bewijs hiervan.
4. Indien Ondernemer gegevens behoeft van de Wederpartij voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat de Wederpartij deze juist en volledig aan Ondernemer ter beschikking heeft gesteld.

ARTIKEL 5 OVERMACHT

1. Ondernemer is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Wederpartij indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Ondernemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Ondernemer niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Ondernemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Ondernemer zijn verbintenis had moeten nakomen.
3. Ondernemer kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten dan wel de overeenkomst te annuleren.

ARTIKEL 7 EIGENDOMSVOORBEHOUD

1. Alle door Ondernemer in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van Ondernemer totdat de Wederpartij alle verplichtingen uit de met Ondernemer gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.

ARTIKEL 9 AANSPRAKELIJKHEID

1. Indien Ondernemer aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
2.Ondernemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Ondernemer is uitgegaan van door of namens de Wederpartij verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
3. Ondernemer is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade en nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfs- of andersoortige stagnatie.
4. De aansprakelijkheid van Ondernemer is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
5. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Ondernemer of zijn leidinggevende ondergeschikten.
6. Mocht de verpakking en/of het product tijdens transport beschadigd zijn, dan dient de Wederpartij dit binnen 48 uur aan de Ondernemer te melden via mail met omschrijving en foto van de beschadiging.

ARTIKEL 11 INTELLECTUELE EIGENDOM

1. Gebruiker behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Gebruiker heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken. Hierbij zullen vertrouwelijke gegevens van Wederpartij nimmer zonder toestemming aan derden worden verstrekt.

ARTIKEL 12 TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Ondernemer partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de Wederpartij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
2. Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

RETOUREN

Wanneer je na ontvangst van je bestelling je, om welke reden dan ook, niet tevreden bent, dan heb je altijd het recht om het betreffende product binnen 14 dagen na levering te retourneren. Wij hanteren de volgende richtlijnen voor het retourneren. 

1. Wanneer je het product wilt retourneren, stuur ons dan binnen 14 dagen een email. Dit kan naar support@bylara.org.  Vermeld hierbij het ordernummer en de reden van retour.

2. Wij ontvangen het product graag, binnen 14 dagen na melding retour, terug. 

3. We crediteren het aankoopbedrag binnen 14 dagen na melding retour. 

Alle retour gestuurde producten, moeten nog in de originele verpakking zitten en voorzien zijn van de originele kaartjes. Retouren die wij niet kunnen identificeren, kunnen mogelijk door ons niet worden terugbetaald.

Een artikel omruilen voor een ander artikel is helaas niet mogelijk. In dit geval betalen wij het orderbedrag terug. Eventuele nieuwe producten kun je opnieuw online bestellen.

Punten om rekening mee te houden bij het retour sturen;

- De verzendkosten voor retourneren zijn voor eigen rekening.

- Behandel het product dat je retourneert met zorg.

- Eventuele schade die optreedt tijdens het retourneren is niet voor rekening van de kleine jungle. 

- We adviseren jou gebruik te maken van een postdienst waarbij je de waarde van je geretourneerde producten kunt verzekeren.

- Vraag altijd een bewijs van verzending.

- Wanneer je retourzending zoekraakt kan deze niet terugbetaald worden. 

- Wanneer retour gestuurde producten beschadigd zijn, kunnen wij deze helaas niet vergoeden.

- Producten die niet in de originele verpakking zitten, kunnen we helaas niet vergoeden.

- Producten die niet compleet met alle originele labels worden geretourneerd, kunnen we helaas niet vergoeden.

- Je ontvangt een mail ter bevestiging wanneer de retouren goed zijn ontvangen.

Hoewel wij de restituties op dezelfde dag verwerken als dat we het geretourneerde artikel ontvangen, kan het tot 48 uur duren (afhankelijk van jouw bank) voordat het geld op jouw bankrekening staat. 

Je mag je pakket retour sturen naar: 

de kleine jungle

Croy 43d

5653 LC Eindhoven

De kosten voor het retourneren zijn voor eigen rekening.

We raden je aan om voor een postbezorgdienst te kiezen die je een bewijs van verzending meegeeft. Verloren pakketten kunnen wij niet vergoeden. 

We kunnen een artikel niet omruilen voor bijvoorbeeld een andere kleur. Als je dat zou willen zal je het item retour moeten sturen en ontvang je het orderbedrag zo spoedig mogelijk retour. Je kunt dan voor het vervangende product een nieuw product bestellen. 

KEEP IT TOGETHER

We willen je verzoeken om alle te retourneren items tegelijk te versturen en om de items met zorg te behandelen. Beschadigde artikelen of artikelen zonder originele kaartjes kunnen wij niet retour nemen. Zorg er dus voor dat wij de producten in originele verpakking retour gestuurd krijgen. 

Als wij per ongeluk een vergissing hebben gemaakt met de bestelling (bijvoorbeeld maat of kleur), dan kunnen de goederen worden omgeruild voor het oorspronkelijk bestelde product en nemen wij natuurlijk de kosten voor de retourzending op ons. Neem in dit geval zo snel mogelijk contact met ons op via info@dekleinejungle.com

De Kleine Jungle
In de Houtzaagmolen 7 
1115GE Duivendrecht

Kvk-nummer: 74227912
BTW-nummer: NL002372231B82